Mapa Perills

Mapa de Perills Alimentaris

Els colorants Sudan són una família de colorants sintètics que contenen un grup azo(−N = N−), que normalment s’utilitzen per tenyir plàstics i altres materials sintètics. Des de 2002, s’han detectat quatre d’aquests tipus de colorants en alguns productes alimentaris, el Sudan I, II, III i el Sudan IV (o vermell escarlata). Cap d’aquests colorants no està autoritzat per a l’ús alimentari a la UE i, per tant, no està permès incorporar-lo en els aliments. L’ús fraudulent té la finalitat d’incrementar i mantenir el color del producte.(ref.1) L’Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer (IARC) classifica els colorants Sudan en el grup 2B, com a probables cancerígens per als humans.(ref.2)

D’acord amb l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), hi ha una evidència experimental que el colorant Sudan I és genotòxic i carcinogen, i es creu que els colorants Sudan II, III i IV, a causa de la similitud química que tenen amb el primer, poden ser potencialment genotòxics i possiblement carcinògens.(ref.1)

Tota la població.

Es detecta sovint en condiments, salses i espècies originàries de països de fora de la UE, particularment països asiàtics i de l’antiga URSS. En canvi, els plats preparats solen tenir un origen de la UE, probablement per un ús de espècies i condiments importats.(ref.3)

Durant el període 2002-2013, el RASFF (ref.4) ha notificat 571 alertes per presència de colorants Sudan en aliments distribuïts a Europa.(ref.3) La majoria d’aquestes alertes van ser durant el trienni 2003-2005, a partir del qual la UE va exigir que l’entrada de determinats productes importats de països asiàtics han de venir acompanyats d’un certificat d’anàlisi. Amb la implantació efectiva d’aquesta mesura, les alertes han disminuït a una mitjana de vuit durant el període 2010-2013.

Espècies com el pebre vermell, el curri, el xili o la cúrcuma; condiments a base de mescles d’espècies; salses importades; fruita confitada; olis vegetals com l’oli de palma i plats preparats amb salses.(ref.3)

Incorporació d’aquest perill en el sistema d’autocontrol de l’empresa, p. ex., mitjançant el control de proveïdors que prevegi l’anàlisi de colorants Sudan, especialment de les espècies i condiments d’origen extracomunitari.

1. EFSA. Opinion of the Scientific Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and 1. EFSA. Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission to perform a scientific risk assessment on nitrate in vegetables; 2008.
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/689.pdf2. JECFA. Nitrites and nitrates. Evaluation of certain food additives. Fifty-ninth report of the Join FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. Technical Report Series 913; 2002.
http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_913.pdf

3. JECFA. Nitrites and nitrates. Evaluation of certain food additives. Forty-fourth report of the Join FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. Technical Report Series 859; 1995. http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_859.pdf?ua=1

4. EFSA. Study on the influence of food processing on nitrate levels in vegetables. External Scientific Report. University of Maribor (Slovenia); 2013.
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/514e.htm

5. EFSA. Statement on possible public health risks for infants and young children from the presence of nitrates in leafy vegetables; 2010.
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1935.pdf

6. New South Wales Government . Department of Primary Industries. Fertilisers and soil improvement.
http://www.dpi.nsw.gov.au/agriculture/resources/soils/improvement

7. European Commission. Rapid Alert System for Food and Feed. RASFF Portal.
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_portal_database_en.htm

8. Reglament (CE) núm. 1881/2006 pel qual es fixa el contingut màxim de determinats contaminants en los productes alimentosos (versió consolidada de 3-12-2012).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1881:20121203:ES:PDF