Mapa Perills

Mapa de Perills Alimentaris

Escherichia coli verotoxigenicas (STEC/VTEC)

Són bacteris Gram negatius, tipus enterobacteria. Habiten normalment l’intestí prim de l’home i dels animals. El grup de Escherichia coli verotoxigèniques (VTEC) inclou les soques d’E. coli productores de la toxines Shiga (STEC), conformada per dos tipus de toxines (Stx1 i Stx2). Aquestes toxines són molt similars a la produïdes per Shigella dysenteriae tipus 1. Les toxines Shiga produïdes per VTEC són detectades per l’assaig de citotoxicitat específica en cèl·lules VERO, d’on prové el nom del grup. Els principals serotips d’aquest grup són: O157:H7, O104:H4, O26, O103, O111 i O145 1, 2, 4.
Les característiques de creixement del serotip O157:H7 són: temperatura òptima de 40°C i mínima de 6°C; pH òptim de 6,9 i mínim és de 5,5; aw òptima 0,995 i mínima de 0,95 10.
Les dosis infectives de les soques (STEC/ VTEC) són baixes (s’estima que és de tan sol 100 a 200 cèl·lules). En el cas especific d’ E coli O157: H7, la transmissió s’associa amb una dosi de 10 a 100 cèl·lules 2, 3, 8.

Després de la ingestió de VTEC i un període d’incubació de 3-4 dies, la producció de verotoxines danya el revestiment intestinal produint diarrees agudes i colitis hemorràgica caracteritzada per dolors abdominals i diarrees sanguinolentes. La malaltia pot durar una setmana i normalment s’ auto inhibeix. El síndrome urèmic hemolític (HUS) que es caracteritza per insuficiència renal aguda, sagnat i símptomes neurològics, o la porpra trombocitopènica trombòtica són les complicacions més habituals. El vehicle més freqüent d’infecció humana és la carn de boví (ref.1, 2, 4).

El percentatge de notificació és major en nens menors de cinc anys, ancians i persones immunocompromeses. Les infeccions en l’home es presenten amb major freqüència com a brots de transmissió alimentària en comunitats tals com a famílies, col·legis, guarderies i residències d’ancians (ref.2, 4, 5).

El principal reservori d’E. coli verotoxigènicas és el bestiar (fonamentalment en bovins i ovins) (ref.4, 5).

E. coli  O157:H7 es vincula amb infeccions a tot el món, provocant nombrosos brots de colitis hemorràgica especialment a Canadà, EUA, Japó i el Regne Unit. A Espanya, les infeccions intestinals per E. coli verotoxigèniques causen alguns brots, principalment pel serotip O157:H7 6E. coli O104:H4 va produir un brot en el centre d’Europa en el 2011, infectant a prop de 4000 persones, principalment a
Alemanya, produint més de 900 casos de síndrome urèmic hemolític (SUH), resultant en 54 morts provocada per brots germinats contaminats 5, 7.
En 2017, es van reportar 6.073 casos confirmats d’infeccions per E. coli STEC, obtenint una taxa de notificacions de 1,66 casos per cada 100.000 habitants. Durant els últims 5 anys, del 2013 al 2017, la tendència a la UE s’ha mantingut estable. En 2017, es van informar de 20 morts a causa d’infecció per STEC, el que va resultar en una letalitat a la UE del 0,5 % 13.  Durant el transcurs de l’any 2018, hi ha hagut 72 notificacions relacionades amb aquest tipus d’E coli emeses pel RASFF, incloent categories d’aliments molt diferents.

Les carns del bestiar boví poden contaminar-se per matèria fecal a causa dels mètodes de processament en els escorxadors i posteriorment contaminar altres aliments: carn picada hamburgueses, mandonguilles i xoriços són els aliments involucrats amb major freqüència en brots. Altres aliments implicats poden ser, llet crua, formatges, fruites i vegetals (brots d’alfals, cols, espinacs, enciams, etc.), sidra de poma sense pasteuritzar i l’aigua (ref.2, 4, 6, 9).

– La prevenció passa pel control de la producció dels aliments frescos, especialment els de origen animal: llet i carn; la vigilància d’una possible contaminació posterior.
– Neteja dels animals que ingressen minimitzant la matèria fecal sobre els animals.
– Ús d’equips nets i bones pràctiques higièniques que previnguin la contaminació de les carcasses.
– Evitar la contaminació intestinal durant la evisceració.
– Prendre accions correctives si es produeix contaminació.
– La refrigeració limita la multiplicació dels microorganismes patògens presents en els aliments (ref.1, 8, 10).

  1. European Centre for Disease Prevention and Control and European Food Safety Authority. 2011. Shiga toxin/verotoxin-producing Escherichia coli in humans, food and animals in the EU/EEA, with special reference to the German outbreak strain STEC O104. Stockholm: ECDC, 23 pag.
  1. Blanco, J. 2012. Escherichia colienteroagregativa O104:H4-ST678 productora de Stx2a. ¡Diagnóstico microbiológico ya, de este y otros serotipos de STEC/VTEC! Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, 30(2): 84-89.
  1. Buchanan, R. & Doyle, M. 1997. Foodborne disease significance of Escherichia coliO157:H7 and other enterohemorrhagic  coliFood Technology, 51(10), 69-76.
  1. Fundación Vasca para la seguridad Agroalimentaria ELIKA. Escherichia coliverotoxigénica. 14 pag.
  1. Soon, J. et al. 2012. Escherichia coli O104:H4 outbreak from sprouted seeds. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 9 pag.
  1. Gibert, M. (2010). Detección y caracterización de aislados de Escherichia colide origen clínico y fecal en gallinas ponedoras, Tesis Doctoral, 184 pg.
  1. Karch, Het al. 2012. The enemy within us: lessons from the 2011 European Escherichia coli O104:H4 outbreak. EMBO Mol Med. 4(9): 841-8.
  1. S. Food and Drug Administration, FDA. (2012). Bad Bug Book. Foodborne Pathogenic Microorganisms and Natural Toxins Handbook. 2nd Edition.
  1. Generalitat de Catalunya. 2010. Informe de les Zoonosis Transmeses pels Aliments i de la Resistencia Antimicrobiana a Catalunya. 2008 – 2010. Disponible a: http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir2911/svc_zoonosi2008_2010.pdf
  1. Agència Catalana de Seguretat alimentaria (ACSA). 2011. ACSA Brief. Riesgos emergents. “Escherichia coli verotoxígena (ECVT)”. Disponible a: http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/es/dir3226/acsabrief_02-2011-ecoli_es.pdf
  1. ANSES, 2011. Fiches de description de danger microbiologique tramnsmissible par les aliments: coli entérohémorragiques (EHEC). Disponible a: http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/MIC2011sa0058Fi.pdf
  1. The Royal Society of Chemistry, 2008. The Food Safety Hazard Guidebook. Verocytotoxin-Producing Escherichia coli (VTEC).
  1. EFSA-ECDC. (2018). The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2017.