Mapa Perills

Mapa de Perills Alimentaris

Classificació per perills

El gènere Aeromonas spp. pertany a la família Vibrionaceae i està format per bacils gram negatius, anaerobis facultatius i no esporulats. A. hydrophilaés ubiqua en ambients d’aigua dolça, salada i sistemes d’aigües residuals. El seu creixement òptim és de 28°C però algunes soques poden créixer a temperatures baixes com 0°C-1°C. El grup de Aeromonasspp. psicrófilas… veure detalls

,

Les larves d’alguns nematodes (cucs rodons) de la família Anisakidae poden infectar a les persones en ingerir peixos o cefalòpodes (com el calamar, el polp i la sèpia) crus o poc bullits. Aquests paràsits comprenen: Anisakis simplex (cuc de l’areng), Pseudoterranova decipiens, Contracaecum spp., i Hysterothylacium spp. En general, les larves estan presents en la… veure detalls

Bacillus cereus és una bacteria Gram positiva, aeròbia facultativa que forma espores. Les espores de B. cereusestan àmpliament distribuïdes en el medi i s’aïllen freqüentment del sòl i la vegetació. El creixement i la multiplicació de les cèl·lules vegetatives te lloc dins d’un rang de temperatures de 30°C-37°C, però poden mantenir-se viables des de 4°C… veure detalls

Brucella spp. són coccobacils immòbils, Gram negatius, aerobis estrictes, intracel·lulars facultatius i no produeixen càpsules o espores. La seva temperatura òptima de creixement és de 34°C amb un rang entre 20°C-40°C i un pH de 6,6 a 7,4. Són quatre les espècies de Brucellaspp. que poden infectar a les persones, les més importants són B. melitensis, que afecta… veure detalls

Els bacteris del gènere Campylobacter spp. tenen forma d’espiral, són microaeròfils i termotolerants, amb un creixement òptim a una temperatura de 41,5°C, un pH entre 6,5-7,5, una activitat d’aigua (aw) de 0,997, una concentració de sal de 0,5 % i en condicions de microaerobiosi. Tenen una inhibició del creixement quan les temperatures són inferiors de 30°C i… veure detalls

Bacil anaerobi Gram positiu, que forma espores altament resistents i produeix una neurotoxina molt potent. Pot sobreviure en aliments per l’absència d’oxigen i poca acidesa. El microorganisme i les seves espores estan àmpliament distribuïts en la naturalesa com a sòls, aigües estancades, vegetals en descomposició; tracte intestinal de mamífers, crancs i mol·luscs bivalves. La temperatura… veure detalls

Bacils grampositius, anaerobis estrictes, formadors d’espores. És possible aïllar-lo del sòl i el tracte intestinal de les persones. Les espores d’aquest bacil són capaces de sobreviure mesos i fins i tot anys al medi ambient (ref.1, 3). La dosi infectiva depèn de la susceptibilitat i estat de salut de cada persona ja que C. difficile… veure detalls

És un bacil curt, Gram positiu que forma espores, amb extrems terminals arrodonits, encapsulat i immòbil. És anaerobi encara que alguns investigadors el consideren microaeròfil, per la seva capacitat per iniciar el creixement sense condicions rigoroses de anaerobiosis. La temperatura òptima de creixement de Clostridium perfringensestà en un rang entre els 40°C i 45°C. Les espores… veure detalls

És un bacteri intracel·lular gramnegatiu que pot sobreviure a l’exterior de les cèl·lules formant un cos similar a una espora resistent i molt virulenta1,3. Coxiella burnetii és resistent a: pH àcid, a temperatures elevades, a la refrigeració i congelació, a concentracions elevades de sal (salinitat 10%), a la dessecació i, per tant, pot sobreviure llargs períodes de… veure detalls

Cronobacter sakazakii  és un bacteri Gram negatiu, mòbil, no formador d’espores, anaerobi facultatiu, de forma bacil·lar, oxidasa negativa i catalasa positiva. Per la seva capacitat per formar biofilms i la seva resistència a la dessecació es pot trobar àmpliament en sòls, aigües, vegetals i animals, podent créixer en un ampli rang de temperatures (6°C – 47°C) 1,… veure detalls