Mapa Perills

Mapa de Perills Alimentaris

Coxiella burnetii

És un bacteri intracel·lular gramnegatiu que pot sobreviure a l’exterior de les cèl·lules formant un cos similar a una espora resistent i molt virulenta1,3Coxiella burnetii és resistent a: pH àcid, a temperatures elevades, a la refrigeració i congelació, a concentracions elevades de sal (salinitat 10%), a la dessecació i, per tant, pot sobreviure llargs períodes de temps en condicions extremes2,9, però es destrueix amb tractaments tèrmics com la pasteurització2. La temperatura òptima de creixement és a 37 ºC; AW: 0,98.

Coxiella burnetii és l’organisme causant de la febre Q en humans i el seu reservori són els mamífers (domèstics i salvatges), les aus, els rèptils i els artròpodes (paparres), tots en poden ser portadors asimptomàtics. La font principal de la infecció de la febre Q són els remugants (bovins, ovins i caprins)1,2,3, als quals la infecció provoca una malaltia lleu, però que pot arribar a provocar avortaments al final de la gestació. La febre Q és una zoonosi; la via més habitual de contaminació és per inhalació, però també per contacte a través de la pell i per ingestió6. La inhalació d’un sol organisme pot provocar la malaltia en animals i persones. Una altra via de transmissió són les paparres, que transmeten el bacteri d’animals infectats a altres susceptibles de ser-ho. També les seves femtes poden contaminar el medi ambient2,8,9

El període d’incubació varia de 2 a 48 dies. Els primers símptomes poden aparèixer, aproximadament, uns 20 dies després de l’exposició al bacteri. La febre Q crònica pot aparèixer en un termini que pot anar des de mesos fins a anys després de la infecció (infecció latent)9. En la majoria de casos, la infecció produeix símptomes lleus com malestar general, calfreds, nàusees, mal de coll, dolor pectoral, miàlgia (dolor muscular), febre alta, cefalees, cansament i confusió. Amb menys freqüència poden aparèixer complicacions greus com pneumònia i hepatitis. Les dones embarassades poden patir alteracions de la gestació, que, en casos greus, poden acabar en avortament. En les infeccions cròniques poden aparèixer endocarditis i inflamacions de les vàlvules coronàries i, tot i que no sol ser una malaltia mortal (només el 10% de casos), per combatre-la cal fer tractaments llargs amb antibiòtics2,3,6,7.

Tots els grups de població són sensibles a la infecció, però la incidència més gran es dona entre el personal d’explotacions ramaderes, d’escorxadors, transportistes de bestiar, personal de laboratori i veterinaris.

Hi ha determinats grups de població més susceptibles de patir complicacions per la infecció: són les persones amb el sistema immunitari debilitat (immunodepressió, infants, persones grans), les persones amb valvulopaties cardíaques9 i les dones gestants.

La febre Q és una zoonosi amb un impacte limitat a escala europea, excepte per als grups de risc, és a dir, persones que entren en contacte amb animals i/o ambients infectats4

La prevalença en animals pot durar molts anys, possiblement tota la vida. El bacteri es localitza a les glàndules mamàries, als ganglis limfàtics supramamaris, a l’úter, la placenta i els fetus dels animals. Es pot excretar per la llet, la placenta i els fluids reproductius (durant els parts i els avortaments), la qual cosa provoca una contaminació ambiental que pot arribar a ser molt persistent, ja que el microorganisme sobreviu en condicions extremes9.

Després del brot excepcional que es va produir als Països Baixos entre els anys 2007 i 2009, de 2009 a 2013 hi va haver una tendència a la disminució dels casos confirmats de febre Q en persones a la UE. L’any 2013, es van registrar un total de 648 casos confirmats de febre Q. Dos casos de mort deguts a la febre Q van ser reportats per Alemanya i Letònia l’any 2013.12 A Espanya, se’n van notificar 110 casos durant el 2012, 73 l’any 2013, 79 durant el 2014, i un total de 98 casos l’any 2015, dels quals 9 a Catalunya. Es van detectar troballes amb resultat positiu en el bestiar boví, oví i també en el cabrum13,14. Tot plegat indica que el patogen es troba àmpliament distribuït a la Unió Europea.

La febre Q és una zoonosi que habitualment té un origen no alimentari. La principal via d’infecció és la inhalació de partícules de pols contaminades amb Coxiella 2,3,4,8,9 procedent de femtes seques, orina i/o restes de fluids (exsudats) del part i/o d’avortaments d’animals infectats. Coxiella forma una partícula amb característiques d’espora que contamina la pols ambiental; el vent n’incrementa la transmissió, fins i tot a gran distància4,5,8,9.

Encara que la probabilitat de contagiar-se pel consum d’aliments és baixa, els aliments que hi poden estar implicats són aliments crus d’origen animal, bàsicament, la llet crua i alguns dels seus derivats (com certs formatges, mantega, nata…), provinents d’animals infectats o que s’han contaminat en el procés d’obtenció1,2,8,9.

Explotacions i escorxadors. És necessari aplicar mesures de control i higiene per evitar la propagació de la malaltia, com ara: 

  • Vacunació preventiva en regions on la infecció és comuna.
  • Gestió dels fems en contacte amb animals gestants infectats.
  • Disseny de les explotacions per evitar les contaminacions durant el procés d’esquilada, els parts…
  • Eliminació dels fluids amniòtics, de la placenta, de les membranes fetals durant el part i eliminació de fetus avortats.
 • Neteja i desinfecció de la zona on s’ha produït el part, fins i tot de la roba utilitzada.
 • Control d’altres animals susceptibles de ser-ne un reservori (gats, gossos…) i control de plagues (paparres, rates…).
 • En les explotacions infectades, prohibició de visites d’infants, dones embarassades o persones amb valvulopaties.

Encara que la contaminació per la via alimentària és poc freqüent, en la transformació dels aliments provinents de zones amb alta prevalença de la infecció, cal tenir en compte que:

 • No s’ha de consumir llet no pasteuritzada.
 • S’ha d’evitar elaborar derivats làctics amb llet no tractada tèrmicament.
 • S’ha de mantenir la cadena de fred durant el transport, l’emmagatzematge i la distribució dels productes alimentaris crus susceptibles de ser contaminats per Coxiella burnetii.
 • En l’elaboració de productes làctics, s’han d’aplicar pràctiques correctes d’higiene, complir els criteris microbiològics amb referència a les matèries primeres i seguir amb el sistema d’autocontrol basat en l’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC)2,10.
  1. Tortora GJ, Funke BR, Case CL. Introducción a la Microbiología. 9a ed. Buenos Aires: Ed. Médica Panamericana; 2007.
  1. Prescott LM, Harley JP, Klein DA. Microbiología. 7a ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana; 2011.
  1. Coxiella. Elika [Internet]. Álava: Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria. Disponible a: http://www.elika.eus/datos/pdfs_agrupados/Documento148/32Coxiella.pdf
  1. EFSA-Scientific Opinion on Q fever. 2010. Disponible a: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1595.pdf
  1. Nusinovici S, Hoch T, Brahim MI, Joly A, Beaudeau F. The effect of wind on Coxiella burnettii transmission between catlle herds. Setember, 2015.
  1. Joklik WK, Willett HP, Amos B, Wilfert CM 20a. Edición. Zinsser Microbiologia. Editorial Médica Panamericana.
  1. Real Decreto 617/2007, de 16 de mayo, modificado por la orden ARM/831/2009, por el que se establece la lista de enfermedades animales de declaración obligatoria y su notificación.
  1. World Organisation for Animal Health. Ficha de información general sobre enfermedades animales: Fiebre Q. Disponible a: http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Media_Center/docs/pdf/Disease_cards/Q-FEVER-ES.pdf
  1. Center for Food Security& Public Health. Iowa State University: Fiebre Q Fiebre de “Query”, coxielosis, fiebre de los mataderos. Disponible a: http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/es/q_fever-es.pdf
  1. CDC – Center for Disease Control and Prevention. Q fever. 2013. Diosponible a: https://www.cdc.gov/qfever/index.html
  1. Gale P, Kelly L, Mearns R, Duggan J, Snary EL. La fiebre Q a través del consumo de leche y productos lácteos no pasteurizados – un perfil de riesgo y evaluación de la exposición. 16 de de marzo de 2015. Disponible a: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jam.12778/full
  1. European Food Safety Authority (EFSA). The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2013. This scientific output published on 29 September 2016, replaces the earlier versions published on 28 January 2014 and 13 October 2015. Disponible a: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4329
  1. Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. [Internet]. Informe anual del sistema de información microbiològica. 2014, julio 2015. Disponible a: http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-sistema-informacion-microbiologica/pdf_2015/Informe_anual_2014_20150918.pdf
  1. Comissión Europea. Rapid Alert System for Food and Feed. RASFF Portal. Disponible a: https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=searchForm&cleanSearch=1

Tipus d'aliments