Mapa Perills

Mapa de Perills Alimentaris

Aeromonas hydrophila

El gènere Aeromonas spp. pertany a la família Vibrionaceae i està format per bacils gram negatius, anaerobis facultatius i no esporulats. A. hydrophilaés ubiqua en ambients d’aigua dolça, salada i sistemes d’aigües residuals. El seu creixement òptim és de 28°C però algunes soques poden créixer a temperatures baixes com 0°C-1°C. El grup de Aeromonasspp. psicrófilas immòbils està format per A. salmonicida, un patogen obligat de peixos; i el grup de Aeromonasspp. mesòfiles mòbils està format per les espècies A. hydrophila, A. caviae, A. veroniisubsp. sobria,A. jandaei, A. veroniisubsp. veroniii A. schubertii, considerats com potencialment de risc per a la salut humana 1, 2, 6.
Es desconeix la dosi infectiva d’aquest microorganisme. En estudis realitzats amb voluntaris no s’ha aconseguit provocar la malaltia amb un enorme nombre d’organismes (104a 1010cèl·lules), però la seva presència en la femta de persones amb diarrees en absència d’altres patògens entèrics coneguts, suggereix que té algun paper en malalties gastroentèricas. L’associació entre A. hydrophilai gastroenteritis humana no ha estat encara ben establerta i està basada principalment en dades epidemiològiques. No obstant això, s’ha informat un brot de A. hydrophila associat amb amanida de gambetes contaminades amb aproximadament 107ufc/g d’aliment 2, 3.

A. hydrophila pot causar diferents tipus de gastroenteritis provocant des de formes lleus amb diarrees aquoses, a una forma on es presenten diarrees sanguinolentes que pot derivar en colitis. En persones amb sistemes immunes deteriorats o malaltia neoplàsica pot provocar septicèmies greus (ref.3, 4).

Es creu que totes les persones són susceptibles a la intoxicació alimentària per B. cereus (ref.1).

En aliments, s’ha trobat freqüentment en peixos i mariscs, així com en carns i pollastres. En l’aigua, en general, és fàcil trobar Aeromonas spp. en aigües dolces i s’han detectat en aigües de consum, degut de principalment a la proliferació en sistemes de distribució. S’ha comprovat que el contingut de matèria orgànica, la temperatura, el temps de permanència de l’aigua a la xarxa de distribució i la presència de clor residual afecten a la mida de les poblacions de A. hydrophila (ref.1, 10).
A Europa, en un estudi sobre la incidència de patògens en peixos es va detectar una incidència del 40% d’A. Hydrophila (ref.5).

La majoria dels casos de malaltia són esporàdics i no relacionats amb grans brots, però s’ha notat un augment dels casos reportats 3. Un estudi de la incidència de bacteris patògens en el peix fresc de venda en establiments comercials en França, Gran Bretanya, Grècia i Portugal, van mostrar que A. hydrophilapresentava una incidència global del 40 %. Així mateix, un estudi a Itàlia de productes llestos per al consum (verdures, formatges, productes carnis i gelats) va trobar que A. hydrophilava ser el patogen més comunament aïllat dels aliments d’origen animal 8, 9, 11. Recentment, s’ha catalogat al patogen com a un bacteri oportunista emergent 11. Durant el transcurs de l’any 2018, no hi ha hagut cap alerta sobre aquest patogen notificada pel RASFF en cap de les categories de productes alimentaris.

El gènere Aeromonas (principalment A. hydrophila) és un patogen de transmissió alimentària d’importància emergent. Les espècies de Aeromonas es poden trobar tant en aigües superficials i profundes i en aliments crus (ref.4, 6, 3, 10).
L’A. hydrophila es pot trobar en peix i marisc amb freqüència. També s’ha trobat en mostres de carn vermella (bou, porc, xai) i aus de corral. Com que es desconeixen els mecanismes de virulència d’A. hydrophila, es presumeix que no totes les soques són patògenes, atesa la ubiqüitat de l’organisme (ref.3).

A. hydrophila és molt sensible a molts factors com la temperatura (escalfament), pH, NaCl, l’oxigen, fosfats, etc. La majoria dels enfocaments moderns per controlar els nivells de contaminació amb microorganismes són eficaces contra A. hydrophila (ref.6).
Bones mesures d’higiene, neteja i desinfecció són necessàries per assegurar nivells baixos de microorganismes patògens en el producte final (ref.7).

  1. WHO, 2006. Hojas de información microbiológica. Disponible a: http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3_es_11.pdf
  1. Caballero A., 2008. Temas de higiene de los alimentos. Ciencias Médicas. La Habana, Cuba.
  1. S. Food and Drug Administration (FDA). 2009. Bad Bug Book: Introduction Foodborne Pathogenic Microorganisms and Natural Toxins Handbook. Aeromonas hydrophila. Disponible a: http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FoodborneIllness/FoodborneIllnessFoodbornePathogensNaturalToxins
  1. Opinion on Aeromonas in natural mineral water (adopted by the SCF on 19/3/98). Disponible a: http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out07_en.html
  1. Novoslavskij A., Terentjeva M., Eizenberga I., Valciņa O., Bartkevičs V., Bērziņš A., 2016. Major foodborne pathogens in fish and fish products: a review. Annals Microbiology. 66, 1-15.
  1. Daskalov H., 2006. The importance of Aeromonas hydrophila in food safety. Food Control, 17, 474-483.
  1. Huss H.H., 1997. Control of indigenous pathogenic bacteria in seafood. Food Control, 8, 91-98.
  1. Davies, A. et al. 2001. Incidence of foodborne pathogens on European fish. Food Control, 12(2): 67-71.
  1. Villari, P. et al. 2000. Prevalence and molecular characterization of Aeromonas in ready-to-eat foods in Italy. J Food Prot. 63(12): 1754-7.
  1. Food-Info, 2011. Seguridad alimentaria. Bacterias patógenas. Aeromonas Disponible a: http://www.food-info.net/es/bact/aehyd.htm
  1. Bhunia A.K., 2017. Opportunistic and Emerging Foodborne Pathogens: Aeromonas hydrophila, Plesiomonas shigelloides, Cronobacter sakazakii, and Brucella abortus. En: Foodborne Microbial Pathogens. Pg. 343-350. Food Science Text Series. Springer, New York, NY.
  1. Comissión Europea. Rapid Alert System for Food and Feed. RASFF Portal. Disponible a: https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=searchForm&cleanSearch=1