Mapa Perills

Mapa de Perills Alimentaris

La melamina (C3H6N6) és una substància obtinguda en grans quantitats principalment de la producció de resines utilitzades per fabricar laminats, plàstics i recobriments emprats en materials en contacte amb els aliments. També s’ha utilitzat per a la fabricació de materials retardants de flama. A més, és un metabòlit de la ciromazina, un medicament veterinari i pesticida1.

La melamina, rica en nitrogen, s’addiciona de manera fraudulenta als productes alimentaris per augmentar-ne aparentment el contingut proteic2. La melamina es degrada a amelina, amelida i àcid cianúric, que en causen la toxicitat1,2. L’exposició a la melamina pot provocar la formació de cristalls en les vies urinàries que poden causar tubolopaties proximals i també la mort3. El Comitè Permanent de Plantes, Animals, Aliments i Pinsos de la Comissió Europea va establir una ingesta diària admissible (IDA) per la melamina de 0,5 mg/kg que, posteriorment, a l’abril del 2010, va ser revisada per l’EFSA, que en va proposar una IDA inferior de 0,2 mg/kg3.

El cas més greu dels incidents amb melamina es va produir l’any 2008 a la Xina, on es va adulterar amb melamina llet per a infants i productes per a nadons, i va causar així la mort de 6 infants i problemes renals en més de 200.0002.

La melamina presenta una toxicitat baixa, ja que els animals l’absorbeixen ràpidament a través del tracte gastrointestinal i l’excreten en forma d’orina1.

Els estudis de la melamina en l’alimentació animal i humana demostren que l’exposició a la melamina pot provocar la formació de cristalls en les vies urinàries. Aquests cristalls causen tubolopaties proximals en animals i infants i també, la mort4. L’Agència Internacional per a la Recerca sobre el Càncer (IARC) ha arribat a la conclusió que hi ha evidència suficient en animals d’experimentació sobre la carcinogenicitat de la melamina en condicions en les quals produeix càlculs en la bufeta. No hi ha proves suficients de la carcinogenicitat en humans1.

Tota la població és sensible a la melamina, en especial els infants1.

La melamina ha comportat diverses alertes relacionades amb casos de migració de la melamina en diferents estris de vaixella de fibra de bambú i plàstic procedents de la Xina6. La incorporació fraudulenta de melamina en els aliments i pinsos és la forma més habitual d’entrada d’aquesta substància a la cadena alimentària2.

1. Preparats infantils
El setembre de 2008 es van notificar un nombre inusitadament gran (més de 40.0000) de casos de pedres en ronyó en infants relacionats amb el consum de llet en pols, amb prop de 13.000 hospitalitzacions i quatre morts a la Xina. Les pedres en el ronyó en infants són molt infreqüents. No es coneix la data d’inici dels casos, però un dels fabricants va rebre una reclamació el març de 2008.
El nivell de melamina detectat a la llet per a lactants contaminada va arribar a 2,560 ppm en productes a punt per consumir1.
En aquest cas, la melamina també es va afegir a la llet de manera fraudulenta a les granges i centrals productores per augmentar-ne aparentment el contingut proteic. La concentració de melamina de la llet en pols arriba a ser deu vegades més gran que la concentració en la llet líquida emprada com a matèria primera. El 2008, arran dels elevats nivells de melamina detectats en llet i altres productes lactis destinats a l’alimentació especial de lactants i infants petits procedents de la Xina, es va introduir una mesura d’emergència comunitària que prohibia la importació a la Unió Europea de productes lactis originaris de la Xina mitjançant la Decisió 2008/798/CE de la Comissió de 14 d’octubre del 20088. S’han identificat més de vint companyies de productes lactis implicades, dues de les quals exportaven productes a Bangla Desh, Burundi, Myanmar, Gabon i el Lemen.
2. Altres productes
A la Xina s’ha detectat melamina en altres productes lactis, com ara llet líquida, iogurt gelat i begudes a base de cafè, que probablement s’havien fabricat amb llet en pols amb melamina. 3. Pinsos
L’any 2007 es va produir als Estats Units un incident relacionat amb la presència de melamina i àcid cianúric en pinsos per a mascotes causat pel gluten del blat procedent de la Xina amb melamina1.

La melamina i l’àcid cianúric en els pinsos en concentracions baixes poden provenir de l’ús de la ciromazina (plaguicida i medicament d’ús veterinari) i d’additius1. Les concentracions de melamina per sobre dels nivells basals en pinsos són el resultat de l’ús no apropiat o adulteració d’una matèria primera (com gluten de cereals i blat de moro o farines de cereals) amb l’objectiu d’incrementar aparentment el contingut proteic2.

La melamina i l’àcid cianúric en els pinsos en concentracions baixes poden provenir de l’ús de la ciromazina (plaguicida i medicament d’ús veterinari) i d’additius1. Les concentracions de melamina per sobre dels nivells basals en pinsos són el resultat de l’ús no apropiat o adulteració d’una matèria primera (com gluten de cereals i blat de moro o farines de cereals) amb l’objectiu d’incrementar aparentment el contingut proteic2. La melamina es transmet del pinso als teixits animals a través del peix, la llet i els ous1.

El Reglament (UE) núm. 594/2012 de la Comissió de 5 de juny de 2012 pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1881/2006 de la Comissió, relatiu al contingut màxim de determinats contaminants en els productes alimentaris, estableix un límit màxim de melamina de 2,5 mg/kg per a productes alimentaris a excepció dels preparats per a lactants i dels preparats de continuació. Si té un contingut superior a 2,5 mg/kg a conseqüència de la ciromazina, no s’aplica aquest límit màxim de 2,5 mg/kg. El límit per a preparats en pols per a lactants i preparats de continuació en pols és d’1 mg/kg4. El límit legal per a la presència de melamina en els pinsos està regulada pel Reglament (UE) núm. 574/2011 de la Comissió i estableix un límit de 2,5 mg/kg5.

Actualment, no hi ha cap mètode per descontaminar productes o matèries primeres que continguin melamina o els derivats de la degradació2.

S’han de verificar els límits que estableix el Reglament núm. 594/2012 de la Comissió de 5 de juliol de 2012 i també, si escau, la migració des del material d’envasament.

En els últims anys, s’han produït nombroses notificacions i alertes per incompliment de requisits en articles plàstics procedents de la Xina. Aquests incompliments s’han relacionat amb l’alliberament d’amines aromàtiques primàries i formaldehid als aliments a partir d’envasos de plàstic per a la cuina compostos de poliamida i melamina, respectivament. Per això, la Unió Europea ha establert mesures específiques per minimitzar els riscos derivats d’aquests materials plàstics, que es recullen al Reglament (UE) núm. 284/2011 de la Comissió, de 22 de març de 2011. El Reglament estableix que aquests articles plàstics només es poden importar en els estats membres si l’importador presenta a l’autoritat competent, amb cada partida, una declaració en la qual confirmi el compliment dels requisits relatius a l’alliberament d’amines aromàtiques primàries i de formaldehid. Aquesta declaració ha d’anar acompanyada dels resultats analítics que demostrin que aquestes substàncies no superen el límit de migració establert7.

  1. Food Safety [Internet]. World Health Organization. Disponible a: https://www.who.int/foodsafety/areas_work/chemical-risks/melamine/en/

 

  1. Elika. Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria. 28 febrero 2013. Disponible a: https://alimentacion-animal.elika.eus/wp-content/uploads/sites/6/2017/12/MELAMINA-2012-maquetado.pdf

 

  1. Resumen del Informe anual 2010 de la EFSA. Parma: European Food Safety Authority. Disponible a: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/ars10es.pdf

 

  1. Reglamento (UE) n.º 594/2012 de la Comisión de 5 de julio de 2012 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1881/2006 de la Comisión, por el que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios, en lo concerniente a los contenidos máximos de los contaminantes ocratoxina A, PCBs no similares a las dioxinas y melamina en los productos alimenticios

 

  1. Reglamento (UE) n.º 547/2011 de la Comisión, de 8 de junio de 2011, por el que se aplica el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los requisitos de etiquetado de los productos fitosanitarios

 

  1. Notification portal [Internet]. European Commission. Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). Disponible a: https://ec.europa.eu/food/safety/rasff/reports_publications_en

 

  1. Reglamento (UE) n º 284/2011 de la Comisión, de 22 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones específicas y procedimientos detallados para la importación de artículos plásticos de poliamida y melamina para la cocina originarios o procedentes de la República Popular China y de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, China

 

 1. Se fijan los niveles tolerables de melamina [Internet]. Centro de prensa. Organización Mundial de la Salud. Disponible a: https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2008/pr48/es/