Mapa Perills

Mapa de Perills Alimentaris

Escherichia coli

Escherichia coli  és un bacteri Gram negatiu, en forma de bacil que pertany a la família Enterobacteriaceae. És part de la flora intestinal normal dels éssers humans i altres animals de sang calenta. No obstant això, algunes soques d’E. coli són capaços de causar malaltia. Hi ha quatre classes reconeguts d’E. colienterovirulents: i) Enterotoxigènica (ETEC): produeixen toxines que indueixen la secreció de fluids. L’etiologia d’aquesta malaltia és similar al còlera. ii) Enteropatògena (EPEC): el mecanisme de virulència és similar a la de Shigella dysenteriae. iii). Enteroinvasiva (EIEC). iv) Verocitotoxigènica (VTEC): no totes les soques ataquen els humans; les espècies que causen diarrees hemorràgies als humans, com E. coli O157:H7, formen el subgrup de les E. coli enterohemorràgiques (EHEC)1, 2, 4.
ETEC. És necessari una dosi relativament gran (100 milions a 10 mil milions de bacteris viables per establir la colonització de l’intestí prim. Els lactants poden adquirir la infecció amb dosis menors.
EPEC. Són altament infecciosos per als nens i la dosi és probablement molt baixa. En els pocs casos documentats de malalties en adults, la dosi va ser probablement altra de 106cèl·lules.

EIEC. Es creu que és de tan sols 10 organismes (similar a Shigella spp.) 1, 2.

ETEC. Causa gastroenteritis o diarrea del viatger. Els símptomes clínics més freqüents inclouen diarrea aquosa, dolor abdominal, febre, nàusees i malestar general (ref.3).
EPEC. Associada amb la “diarrea infantil”. Causa dos tipus diarrea: una aquosa i l’altra sanguinolenta (ref.1).
EIEC. Causa disenteria bacil·lar, sovint confós amb la disenteria causada per Shigella. La malaltia es caracteritza per l’aparició de sang i moc en la femta de persones infectades (ref.2).

ETEC. Presenten major risc d’infecció els nens i viatgers a països menys desenvolupats. Les persones amb el sistema immunitari compromès són més susceptibles a patir infeccions severes (ref.3).
EPEC. Afecta amb major freqüència als nens, especialment aquells que són alimentats amb biberó, la qual cosa suggereix que està relacionat amb l’aigua contaminada utilitzada sovint per rehidratar les fórmules infantils en països subdesenvolupats (ref.1).
EIEC. Totes les persones són sensibles a la infecció (ref.2).

Àmplia distribució en el sòl, l’aigua, vegetals i gran varietat d’animals. Són gèrmens de gran ubiqüitat i capacitat de proliferació (ref.2).

Un brot d’origen alimentari important atribuït a EIEC en els EUA es va produir en 1973, que es va associar al consum de formatges importats de França 2. En 2009, la FDA va indicar que només s’han documentat quatre brots per ETEC en els EUA; no obstant això, es considera que és una malaltia comuna 3. Durant el transcurs de l’any 2018, hi ha hagut 119 notificacions sobre E. coli  emeses pel RASFF, incloent les quatre classes existents.

Els principals aliments implicats en els brots per E. coli són: carn picada insuficientment cuita, productes lactis no pasteuritzats, vegetals crus (amanides, plàntules de brots de rave blanc) o productes d’origen animal, hortalisses no pasteuritzats (suc de poma), aigua potable (ref.2, 3).

En la producció primària:
– Bon estat d’higiene dels animals, tant els de producció càrnia, com els de producció lletera, per a evitar el risc de contaminació fecal en les etapes posteriors d’obtenció i transformació dels aliments.
– Adequades pràctiques de cultiu de vegetals, i el control de la qualitat bacteriològica de l’aigua de reg per prevenir contaminació, especialment en els que es mengen crus (ref.1, 4).
Durant la transformació:
– Respectar les bones practiques higièniques, el control de matèries primeres, la neteja i desinfecció amb hipoclorit sòdic de vegetals que s’han de menjar crus.
– Aplicar tractaments tèrmics eficaços, com ara els utilitzats per destruir salmonel·la, ja que E. coli no és termoresistent.

    1. U.S. Food and Drug Administration (FDA). 2009. Bad Bug Book: Introduction Foodborne Pathogenic Microorganisms and Natural Toxins Handbook. EnteropathogenicEscherichia coli(EPEC). Disponible a: http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FoodborneIllness/FoodborneIllnessFoodbornePathogensNaturalToxins
    1. EFSA, 2011. EFSA explains zoonotic diseases: Escherichia coli. Disponible a: http://www.efsa.europa.eu/en/corporate/doc/factsheetecoli.pdf
    1. CDC, 2011. Investigation Update: Outbreak of Shiga toxin-producing coliO104 (STEC O104:H4) Infections Asociated with Travel to Germany. Disponible a: http://www.cdc.gov/ecoli/2011/ecoliO104/index.html
    1. CDC, 2009. Enterotoxigenic Escherichia coli(ETEC). Disponible a: http://www.cdc.gov/nczved/divisions/dfbmd/diseases/enterotoxigenic_ecoli/
    1. EFSA-ECDC. (2018). The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2017.