Mapa Perills

Mapa de Perills Alimentaris

El nitrat és un compost relativament poc tòxic que ocorre de forma natural com a part del cicle del nitrogen. No obstant això, es considera que els seus metabòlits i productes de reacció, com ara el nitrit, l’òxid nítric i els compostos N-nitrosos, produeixen efectes adversos sobre la salut, com la metahemoglobinèmia i efectes sobre els sistema vascular i pulmonar. Els nitrats exerceixen un paper important en la nutrició i la funció de les plantes. Algunes, com l’enciam o els espinacs, els acumulen en les fulles en concentracions elevades. A més, els vegetals triturats o emmagatzemats a temperatura ambient els transformen en nitrits per acció de l’enzim nitrat reductasa o de la flora bacteriana. També és un additiu conservador dels aliments i un contaminant de les aigües superficials i subterrànies. La principal font d’exposició per a les persones és la ingesta de verdures i, en menor grau, l’aigua i altres aliments 1.

El Comitè Científic de l’Alimentació de la Comissió Europea va establir una ingesta diària admissible (IDA) de 0-3,7 mg/kg de pes corporal el 1990. El Comitè Mixt FAO/OMS d’Experts en Additius Alimentaris (JECFA) la va confirmar el 1995 i el 2002 2.

Els nitrats s’absorbeixen via estómac i duodè ràpidament, i una quarta part es concentra a la saliva. En la boca, les bactèries de la llengua transformen una part dels nitrats en nitrits, els quals s’empassen amb el menjar i s’absorbeixen com els nitrats. En general, les persones sanes transformen un 5% dels nitrats ingerits en nitrits, però algunes persones amb trastorns gastrointestinals, fins a un 20% 2. Els nitrits causen hipotensió, dilatació d’artèries coronàries, distensió dels alvèols pulmonars i, en dosis altes, metahemoglobinèmia 3.

Els grups amb més risc són els infants d’1 a 3 anys, a causa de la baixa activitat de l’enzim metahemoglobina reductasa en els nens i les persones amb trastorns gastrointestinals crònics, com la gastroenteritis o l’aclorhídria, per proliferació de flora bacteriana que transforma els nitrats en nitrits 1, 5.

S’ha de tenir en compte que el contingut de nitrats pot variar en cada espècie vegetal segons la intensitat de llum (la concentració de nitrats és màxima a l’hivern), la varietat genètica, el tipus de sòl, la temperatura ambiental, l’ús de fertilitzants nitrogenats, la humitat del sòl, la temperatura i el temps d’emmagatzematge 1.

Durant el 2019, es van produir 2 notificacions d’alerta per nitrat a Europa en dues categories d’aliments diferents: carn i productes carnis i productes per a alimentació animal 5.

Els aliments que poden contenir nitrats de forma natural són els vegetals, principalment els de fulla verda: enciam, espinacs, ruca; però també, en menor grau, les hortalisses: cogombres, carbassó, patates, pastanaga, remolatxa. Les fruites contenen pocs nitrats. S’ha de tenir una cura especial amb els aliments infantils a base de vegetals perquè tenen regulat un contingut màxim de nitrats molt baix 1.

En el camp: aplicació d’un pla de bones pràctiques agrícoles que inclogui el control de la concentració de nitrogen del sòl i l’ús de fertilitzants d’alliberament lent d’amoni 1, 6.

En la indústria: vigilància dels continguts màxims permesos de nitrats en aliments infantils i en determinats vegetals com l’enciam i els espinacs; emmagatzematge refrigerat (<5°C), baix contingut de microorganismes i temps curt des de la collita per transformar o comercialitzar els vegetals eviten que els nitrats es transformin en nitrits 1.

1. EFSA. (2008). Nitrate in vegetables – Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food chain. EFSA Journal, 689, 1-79. DOI: 10.2903/j.efsa.2008.689
2. JECFA. (2002). Nitrites and nitrates. Evaluation of certain food additives. Fifty-ninth report of the Join FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. Technical Report Series 913.
3. EFSA. (2013). Study on the influence of food processing on nitrate levels in vegetables. External Scientific Report. University of Maribor (Slovenia). Disponible a: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2013.EN-514
4. EFSA. (2010). Statement on possible public health risks for infants and young children from the presence of nitrates in leafy vegetables. EFSA Journal; 8(12):1935. DOI: 10.2903/j.efsa.2010.1935
5. European Comission. Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). Notification portal. Disponible a: https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=SearchForm&cleanSearch=1