Mapa Perills

Mapa de Perills Alimentaris

Cryptosporidium spp.

El gènere Cryptosporidium inclou més 25 espècies, la meitat de les quals potencialment poden infectar les persones i els animals domèstics. Tot i que 17 espècies s’han associat a la infecció humana, dues en són responsables de la majoria dels casos: C. hominis i C. parvum. El seu cicle vital no inclou hostes intermediaris. La infecció pot ser orofecal directa, o a través de l’aigua o aliments contaminats. La dosi infectiva és variable segons l’espècie i l’hoste.

La forma infectant són els oocists, els quals s’excreten amb les femtes; es troben en aigües superficials i es considera que les condicions climàtiques relacionades amb el canvi climàtic n’afavoreixen la difusió, i així augmenta especialment el risc per a infants a les zones urbanes.

Els oocists de Cryptosporidium sobreviuen períodes prolongats en condicions d’humitat i fred, que són les que es produeixen en l’emmagatzematge de productes frescos; resisteixen les concentracions habituals de clor de l’aigua, i són sensibles a la dessecació, l’escalfor, la congelació, la radiació ultraviolada i a diversos tractaments químics. La supervivència en el medi aquàtic està influïda principalment per la temperatura i la insolació.

Els símptomes solen aparèixer entre una setmana i dues setmanes després de la infecció: diarrea aquosa abundant, amb mucositat, a vegades presència de sang, dolor abdominal, nàusees, vòmits i febre. Segons l’espècie de Cryptosporidium poden coexistir altres símptomes com dolor articular i ocular. Hi ha persones en les quals la malaltia s’autolimita, i fins i tot n’hi ha d’asimptomàtiques. En altres casos, es produeix un nombre elevat de recaigudes.

És un dels paràsits protozous més estesos a Europa que infecta animals domèstics i salvatges. Es considera la segona causa més freqüent de gastroenteritis greu en infants després del rotavirus, i afecta també greument a pacients immunocompromesos.

A Catalunya, l’any 2013 es van notificar 13 casos de criptosporidiosi, mentre que el 2017 en van ser 63 casos, cosa que suposa el 0,6% de les enteritis. En el conjunt de l’Estat espanyol, les xifres van ser de 107 i 554 casos, respectivament.

El Centre Europeu per a la Prevenció i Control de les Malalties ha establert –dades de l’any 2017– que la ràtio de notificació de criptosporidiosi en persones és de 3,1 casos per cada 100.000 habitants. La ràtio més alta per grups d’edat és la de 0 a 4 anys: 12,6 casos per 100.000 habitants.

L’any 2017, 21 països de la Unió europea van informar de casos de criptosporidiosi, els quals sumaven un total de 11.418 casos confirmats. Alemanya, els Països Baixos i el Regne Unit van representar el 71% d’aquests casos, concretament el Regne Unit n’acumulava el 44%. La distribució dels casos va ser bimodal, amb un augment a l’abril i un pic al setembre. Una gran proporció d’aquests pics són atribuïbles a casos del Regne Unit (64% a l’abril i 55% a setembre), on és estacional. Els brots principals es relacionen amb el consum de productes frescos (amanides preparades, sucs de vegetals no pasteuritzats…).

Es creu que la transmissió a través de l’aigua, el contacte de persona a persona i el contacte amb animals són les vies de transmissió més importants. Es considera que al voltant d’un 10% dels casos en persones poden ser alimentaris. La via de transmissió predominant és l’aigua, ja sigui aigua potable, especialment a partir de subministraments no tractats i particulars, o aigua per a finalitats lúdiques. Els oocists també es propaguen a través dels ocells, els insectes (mosques) i els objectes que es fan servir per fer treballs bruts, com pot ser el calçat o la roba.

Els aliments relacionats amb la presencia d’aquest paràsit són:
– Fruites, verdures i herbes que es mengen crues, sense conservar. Els oocists s’adhereixen a les superfícies de les plantes i s’embolcallen en els estomes.
– Suc de fruita i verdures.
– Productes lactis.
– Mol·luscs bivalves (ostres, musclos, cloïsses…).
– Carn.

  • Control a nivell de granges:

Cal reforçar les mesures d’higiene si entrem en contacte amb animals malalts (amb guants, etc.); qui manipula els animals ha de disposar d’informació sobre la prevenció de la criptosporidiosi; s’han de netejar i desinfectar les instal·lacions periòdicament, impedir l’acumulació de femtes; cal utilitzar desinfectants vaporitzats, assegurar que les superfícies i els estris s’assequin; s’ha de permetre la ingesta adequada de calostre; s’ha de procurar una baixa densitat d’animals; cal limitar el contacte entre animals de diferents edats; s’ha d’aïllar els animals malalts; cal aplicar quarantenes els animals que entren nous; cal controlar els rosegadors, i s’ha de canviar els llits higiènicament. L’aplicació de lactat d’halofuginona és una bona profilaxi. Cal tenir present que els insectes actuen com a vectors mecànics i transferir els oocists dels fangs i els purins als aliments. És fonamental disposar d’aigua no contaminada per Cryptosporidium, de manera que cal protegir les fonts i dipòsits dels excrements i insectes, i netejar regularment els abeuradors.

  • Pels productes hortofructícoles:

El mitjà més eficaç és aplicar bones pràctiques agrícoles (BPA) durant la producció primària, les bones pràctiques de fabricació (BPF) durant el tractament i les bones pràctiques higièniques (BPH) abans del consum. Les BPA suposen evitar regar amb aigües fecals, l’aplicació de fertilitzants no orgànics, així com assegurar que els animals domèstics i silvestres no accedeixin a les zones de cultiu. Quan el reg de fruites i hortalisses es fa per aspersió, cal tenir molt en compte la qualitat de l’aigua que s’utilitza. No s’han d’utilitzar les fruites que han caigut a terra.
Els oocists són resistents a les concentracions de clor que s’utilitzen normalment per a la desinfecció de l’aigua i són notablement estables a baixes temperatures. Resisteixen el lleixiu pur durant 10 minuts. L’exposició prolongada de l’aigua als productes desinfectants habituals i en dosis altes comporta la formació de compostos secundaris no desitjats i, per tant, és incompatible en l’aplicació als aliments. Els tractaments amb radiació ultraviolada, amb ozó o ultrafiltració de membrana de les aigües residuals abans de l’ús per al reg redueixen la quantitat de patògens viables, inclosos els oocists de Cryptosporidium. Durant el tractament dels aliments si es reutilitza l’aigua potable, cal garantir que es tracta adequadament per mantenir-ne la potabilitat i que els procediments de desinfecció inactiven els oocists de Cryptosporidium. Si no es pot evitar la contaminació i l’eliminació a través del rentat, llavors s’han d’aplicar procediments d’inactivació a posteriori. No hi ha desinfectants que siguin eficaços contra el criptosporidi. Tenint en compte que el desinfectant més utilitzat és el clor, l’eficàcia de la cloració per inactivar els oocists de Cryptosporidium en productes frescos depèn de diversos factors, i és essencial el temps de contacte. Per a alguns productes delicats com la fruita tova (maduixes, gerds, etc.), aquest tractament pot ser ineficaç pel poc temps de contacte que cal aplicar per no malmetre el producte. El dicloroisocianurat de sodi (NaDCC) es pot aplicar en productes frescos vegetals i fruites en l’àmbit domèstic i en la restauració. També es pot aplicar el diòxid de clor gasós i una combinació d’àcid levulínic i dodecilsulfat sòdic (SDS). La radiació dels productes frescos (ultraviolada, amb cobalt-60), el tractament per alta pressió hidroestàtica i l’ozonització també són eficaços.

  • Els musclos bivalves:

En les zones de cultiu de bivalves, els oocists de Cryptosporidium són un element que cal tenir en compte. Cal, com a mínim, tres dies de depuració amb aigua de mar neta per eliminar els oocists. Segons les condicions de l’entorn, poden caldre períodes més prolongats.

  • La carn:

El criptosporidi es pot controlar en carns curades per la salinitat i la baixa activitat d’aigua. La cocció, com també rentar les canals de boví amb aigua a 85 °C (recomanat per a la descontaminació de patògens bacterians), són eficaces.

  • Altres aliments:

Cryptosporidium no sobreviu en begudes carbonatades, i la pèrdua de viabilitat també s’ha observat en la cervesa (inclosa la cervesa sense alcohol), cosa que s’associa a un pH baix. D’altra banda, s’ha demostrat que la pasteurització HTST (a alta temperatura en poc temps) els oocists s’inactiven; en canvi, els oocists viables en la llet no s’inactiven pel procés de fermentació utilitzat per a la fabricació de iogurt. El procés de mescla i congelació en la fabricació de gelats provoca aparentment la pèrdua completa de la viabilitat. Les pressions ultraelevades, la pasteurització HTST, i la radiació ultraviolada i l’aplicació d’àcids orgànics combinats amb peròxid d’hidrogen són eficaços en la sidra.

  1. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Cryptosporidiosis. Annual Epidemiological Report for 2017. Stockholm: ECDC; 2017. Disponible a: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/cryptosporidiosis-annual-epidemiological-report-2017.pdf
  1. Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre la prospección de peligros biológicos de interés en seguridad alimentaria en España. Revista del Comité Científico de la AESAN. 2018;(28):11-67. Disponible a: http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/publicaciones/revistas_comite_cientifico/comite_cientifico_28.pdf
  1. Public health risks associated with food‐borne parasites: Cryptosporidium, Toxoplasma gondii, Echinococcus. EFSA J. 2018;16(12):5495. Disponible a: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5495
  1. Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Fiche de description de danger biologique transmissible par les aliments : Cryptosporidium 2016-SA-0077. [actualizado diciembre 2019]. Disponible a: https://www.anses.fr/fr/system/files/BIORISK2016SA0077Fi.pdf
  1. Centre for Food Safety and Applied Nutrition. Bacteriological analytical manual (BAM). FDA. Disponible a: https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/bacteriological-analytical-manual-bam

Tipus d'aliments