Mapa Perills

Mapa de Perills Alimentaris

Toxoplasma gondii és un paràsit protozou, intracel·lular obligat, agent causant de la toxoplasmosi. Els hostes definitius del paràsit són els felins i als seus intestins hi viuen les fases adultes del paràsit. Els oocists que produeixen s’eliminen per la femta i, en condicions favorables, poden ser viables un any o més a terra, podent ser vehiculats per insectes i cucs (ref. 1,5). Gairebé tots els animals de sang calenta poden actuar com a hostes intermediaris, s’infecten via alimentària i són portadors de quists en els teixits.

La toxoplasmosi és una infecció comuna a animals i humans de totes les edats i d’àmplia distribució mundial1. El període d’incubació és aproximadament d’1-3 setmanes.

La majoria de les infeccions no produeixen símptomes i quan en produeixen, en la població general, solen ser lleus (ref. 2, 4): augment de volum dels ganglis limfàtics del cap i del coll, mal de cap, febre, dolors musculars, mal de coll i, comptades vegades, malalties de la vista amb pèrdues de visió. La durada dels símptomes és variable (d’unes setmanes a mesos).

En dones embarassades la infecció durant la gestació o poc abans pot causar avortaments o malformacions congènites amb seqüeles neurològiques importants per al fetus,  o lesions oculars o a altres òrgans (ref. 1, 2, 6).

Els símptomes en persones amb sistemes immunitaris debilitats (immunodeprimides) poden ser greus (ref. 2, 3): afectació cerebral (la més freqüent), afectació ocular (visió borrosa) i afectació pulmonar.

No es produeix la transmissió interpersonal només la transmissió de la mare al fetus.

Tota la població està exposada a patir la malaltia però en la població general la majoria de les infeccions amb Toxoplasma gondii són asimptomàtiques o causen símptomes lleus (ref. 6). Les persones que presenten una probabilitat més alta de presentar símptomes de la malaltia, després d’una exposició al toxoplasma per via alimentària, són:

 • Dones embarassades seronegatives a toxoplasma exposades durant la gestació amb el risc de transmissió al fetus que pot patir afectacions greus. La gravetat de la malaltia depèn de la fase de gestació en el moment de la infecció (ref. 1, 2).
 • Persones immunodeprimides, que en cas de primoinfecció solen presentar símptomes per la feblesa del sistema immunitari i en cas de ser seropositives a toxoplasma estan exposades a la reactivació de la infecció quan està afeblida la immunitat cel·lular.

La carn, especialment la d’animals que pasturen, pot contenir el paràsit enquistat. Les carns d’oví, porcí i carns de caça (senglar, cérvol,…) són les de més risc (ref. 1).

Els excrements de gat o la terra contaminada (hort, jardí) poden contenir oocists.

Des del 2009, a Catalunya, Espanya i la Unió Europea només es notifiquen casos de toxoplasmosi congènita. És una malaltia poc freqüent.7 A Espanya, es va notificar un sol entre l’any 2011 i 2015, però el 2016 es varen detectar 3 casos a Catalunya 7,9.
A Europa l’any 2011 se’n van notificar 214, el 2012 només 40 casos i cap el 2014 7,8.

La infecció humana s’adquireix pel consum de carn crua o insuficientment cuinada, contaminada per quists de Toxoplasma gondii (ref. 6).o pel consum de productes vegetals i aigua contaminants per oocists de T. gondii (ref. 1, 2, 3).

També es pot adquirir per ingestió d’aliments contaminats per contaminació encreuada a través de mans, estris o utensilis i/o altres aliments contaminats o per que hagin estat en contacte, accidentalment, amb femtes de gat portador de Toxoplasma (ref. 4).

Mesures preventives: (ref. 1, 2, 4).

 • El paràsit s’elimina per cocció correcta d’aliments: Cal cuinar els aliments a temperatura suficient, superior a 65ºC, a l’interior del producte.
 • S’ha de netejar i desinfectar verdures i/o hortalisses, en especial si porten terra i es mengen crues, per eliminar els oocists així com la fruita que es consumeix amb pell.
 • Cal rentar-se les mans per manipular carns crues i/o aliments exposats a estar infestats amb oocists.
 • S’ha de netejar i desinfectar els estris, utensilis i les superfícies de treball de la cuina.
 • Cal rentar-se les mans després de tocar un gat o qualsevol objecte que utilitzi el gat.
 • Cal posar-se guants per treballar al jardí i per a qualsevol contacte amb la terra, cal netejar-se les mans posteriorment.

L’aplicació de l’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) i l’aplicació de pràctiques correctes d’higiene garanteix el compliment de les mesures preventives.

  1. Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, ACSA. Consells per a embarassades. Disponible a: http://acsa.gencat.cat/ca/detall/article/Toxoplasma–toxoplasmosis

 

  1. Foodsafety.org [Internet]. Washington DC: US Federal Government. Disponible a: https://espanol.foodsafety.gov

 

  1. Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Toxoplasmose. Présentation de la maladie, recommandations et rôle de l’Anses. [Actualitzat 10 juny 2016]. Disponible a: https://www.anses.fr/fr/content/toxoplasmose

 

  1. Centers of Disease Control and Prevention [Internet]. Atlanta: Parasites – Toxoplasmosis (Toxoplasma infection) [actualitzat 10 gener 2013]. Disponible a: https://www.cdc.gov/parasites/toxoplasmosis/

 

  1. Prescott LM, Harley JP, Klein DA. Microbiología. 7a ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana; 2011.

 

  1. Tortora GJ, Funke BR, Case CL. Introducción a la microbiología. 9a ed. Buenos Aires: Ed. Médica Panamericana; 2007.

 

  1. ACSA, 2016. Memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya, 2016. Disponible a: http://acsa.gencat.cat/ca/agencia/memoria-sobre-la-situacio-de-la-seguretat-alimentaria/

 

  1. European Food Safety Authority (EFSA). 2015. The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2014. EFSA Journal. 2015 Des 17. Disponible a: https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/parasites-food

 

  1. Sistema de Información Microbiológica. Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III [Internet]. Informe anual del sistema de información microbiológica 2014. Madrid: Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III; 2015. Disponible a: https://repisalud.isciii.es/bitstream/20.500.12105/6975/1/InformeAnualDelSistema_2016.pdf

 

 1. Comissión Europea. Rapid Alert System for Food and Feed. RASFF Portal. Disponible a: https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=searchForm&cleanSearch=1

Tipus d'aliments