Mapa Perills

Mapa de Perills Alimentaris

Usos mèdics especials

Les micotoxines són productes del metabolisme fúngic i la seva ingestió, inhalació o absorció cutània pot produir malaltia o la mort d’animals i persones. Les micotoxines més importants són produïdes per floridures dels gèneres Aspergillus, Penicillium i Fusarium 1, 2. En termes generals, es podria dir que les micotoxines són un mecanisme de defensa enfront d’altres organismes que impedeixen el… veure detalls

,

El plom és un metall ubiqüitari present de forma natural a l’escorça terrestre. És present com a resultat de les activitats antropogèniques com la mineria i la fosa, fabricació de soldadures, bateries, municions, i en particular de l’ús, en el passat, de plom en la pintura i la benzina per al seu ús com a… veure detalls

Bacils Gram negatius de la família Enterobacteriaceae, anaerobis facultatius, no formadors d’espores. El gènere Salmonella  spp. actualment es divideix en dues espècies: S. enterica i S. bongori. A la vegada, S. enterica  es divideix en sis subespècies. Les subespècies es diferencien per les seves característiques bioquímiques i relacions genètiques. Els serotips de la subespècie I (S. enterica  subespècie enterica) són els responsables d’ aproximadament… veure detalls

Bacils gramnegatius, anaerobis facultatius, no mòbils i no formadors d’espores i que pertanyen a la família Enterobacteriaceae (com  Escherichia coli  i Salmonella spp). Hi ha quatre espècies de Shigella: Shigella sonnei, Shigella flexneri, Shigella boydii i Shigella dysenteriae. Són els agents causants de la shigel·losi o disenteria bacil·lar en humans. Algunes soques (Shigella dysenteriae)  produeixen l’enterotoxina Shiga,… veure detalls

És un bacteri tipus coc, Gram positiu, immòbil, anaerobi facultatiu, produeix fermentació làctica, catalasa i coagulasa positiva. Microscòpicament, S. aureus s’agrupa en parelles o agrupats. Les característiques de creixement són: interval de temperatura entre 6-48°C i òptim entre 35°C-41°C, pH entre 4-10 i òptim entre 6-7, aw igual o superior a 0,83. La producció de toxina és… veure detalls

Alertes i casos

No s’han trobat alertes